KALENDARZ IMPREZ

STATUT

Uczniowskiego Klubu Sportowego ATLAS
w Tarnowie Podgórnym
z dnia 6 października 2017

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Uczniowski Klub Sportowy" ATLAS", w skrócie UKS "ATLAS" i zwany jest dalej "Klubem".

§2

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miejscowość Tanowo Podgórne.
2. Dla realizacji celów statutowych Klub może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3

1. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i z tego tytułu podlega wpisowi do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę Klubu oraz posiada osobowość prawną.
2. Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§4

Klub działa zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

REGULAMIN SEKCJI PIŁKI SIATKOWEJ
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ATLAS"
W TARNOWIE PODGÓRNYM

§ 1

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
• Klubie - należy przez to rozumieć Uczniowski Klub Sportowy „Atlas", ul. Poznańska 118, 62-080 Tarnowo Podgórne
• Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Atlas"
• składce członkowskiej - należy przez to rozumieć miesięczną opłatę za przynależność do Sekcji Piłki Siatkowej,
• zawodniku - należy przez to rozumieć uczestnika zajęć w Sekcji Piłki Siatkowej Uczniowskiego Klubu Sportowego „Atlas" systematycznie opłacającego składki,
• Sala Treningowa - należy przez to rozumieć miejsce odbywania treningów.

§ 2

1. Sekcja Piłki Siatkowej powołana została do realizacji celów Uczniowskiego Klubu Sportowego „Atlas" określonych w Statucie. Regulamin Sekcji, zwany dalej Regulaminem, określa zakres działania, zadania i zasady funkcjonowania Sekcji.
2. Klub do realizacji celów statutowych Klubu w Sekcji zatrudnia trenera i instruktora posiadających stosowne kwalifikacje.

§ 3

Na pierwszych zajęciach organizacyjno - informacyjnych, kandydat zostaje poinformowany przez prowadzącego treningi o treści Regulaminu, o organizacji zajęć, oraz o prawach i obowiązkach uczestnika treningów.
Zostaje szczegółowo zapoznany z obowiązującymi regułami i zasadami organizacyjnymi, szkoleniowymi i dyscyplinarnymi, obowiązującymi na treningach
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Atlas" oraz o przysługujących mu prawach i obowiązkach, określonych w statucie, regulaminach i zarządzeniach Zarządu.

REGULAMIN SEKCJI SZERMIERKI
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ATLAS"
W TARNOWIE PODGÓRNYM

§ 1

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
• Klubie - należy przez to rozumieć Uczniowski Klub Sportowy „Atlas", ul. Poznańska 118, 62-080 Tarnowo Podgórne
• Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Atlas"
• składce członkowskiej - należy przez to rozumieć miesięczną opłatę za przynależność do Sekcji Szermierczej,
• zawodniku - należy przez to rozumieć uczestnika zajęć w Sekcji Szermierczej Uczniowskiego Klubu Sportowego „Atlas" systematycznie opłacającego składki,
• Sala Treningowa - należy przez to rozumieć miejsce odbywania treningów.

§ 2

1. Sekcja Szermiercza powołana została do realizacji celów Uczniowskiego Klubu Sportowego „Atlas" określonych w Statucie. Regulamin Sekcji, zwany dalej Regulaminem, określa zakres działania, zadania i zasady funkcjonowania Sekcji.
2. Klub do realizacji celów statutowych Klubu w Sekcji zatrudnia trenera i instruktora posiadających stosowne kwalifikacje.

§ 3

Na pierwszych zajęciach organizacyjno - informacyjnych, kandydat zostaje poinformowany przez prowadzącego treningi o treści Regulaminu, o organizacji zajęć, oraz o prawach i obowiązkach uczestnika treningów.
Zostaje szczegółowo zapoznany z obowiązującymi regułami i zasadami organizacyjnymi, szkoleniowymi i dyscyplinarnymi, obowiązującymi na treningach
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Atlas" oraz o przysługujących mu prawach i obowiązkach, określonych w statucie, regulaminach i zarządzeniach Zarządu.

REGULAMIN SEKCJI TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "ATLAS"
W TARNOWIE PODGÓRNYM

1. Ubiór

- na treningi przychodzę w zmiennym stroju,
- używam zmiennego obuwia,
- ochraniacze zakładam na polecenie Trenera.

2. Sprzęt

- zawodnik na treningi przynosi swoje ochronki (jeśli takie posiada),
- sprzęt Klubowy szanuję jak własny,
- ochraniacze klubowe po treningu odkładam na właściwe miejsce, wyznaczone przez Trenera.

UKSATLAS - uksatlas.pl