Statut UKS Atlas

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego ATLAS w Tarnowie Podgórnym z dnia 6 października 2017 Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny §1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Uczniowski Klub Sportowy" ATLAS", w skrócie UKS "ATLAS" i zwany jest dalej "Klubem". §2 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miejscowość Tanowo Podgórne. 2. Dla realizacji celów statutowych Klub może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. §3 1. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i z tego tytułu podlega wpisowi do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę Klubu oraz posiada osobowość prawną. 2. Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. §4 Klub działa zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem. §5 Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czytaj więcej: STATUT UKS ATLAS

Regulamin Sekcji Szermierki

REGULAMIN SEKCJI SZERMIERKI UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ATLAS" W TARNOWIE PODGÓRNYM § 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: • Klubie - należy przez to rozumieć Uczniowski Klub Sportowy „Atlas", ul. Poznańska 118, 62-080 Tarnowo Podgórne • Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Atlas" • składce członkowskiej - należy przez to rozumieć miesięczną opłatę za przynależność do Sekcji Szermierczej, • zawodniku - należy przez to rozumieć uczestnika zajęć w Sekcji Szermierczej Uczniowskiego Klubu Sportowego „Atlas" systematycznie opłacającego składki, • Sala Treningowa - należy przez to rozumieć miejsce odbywania treningów. § 2 1. Sekcja Szermiercza powołana została do realizacji celów Uczniowskiego Klubu Sportowego „Atlas" określonych w Statucie. Regulamin Sekcji, zwany dalej Regulaminem, określa zakres działania, zadania i zasady funkcjonowania Sekcji. 2. Klub do realizacji celów statutowych Klubu w Sekcji zatrudnia trenera i instruktora posiadających stosowne kwalifikacje. § 3 Na pierwszych zajęciach organizacyjno - informacyjnych, kandydat zostaje poinformowany przez prowadzącego treningi o treści Regulaminu, o organizacji zajęć, oraz o prawach i obowiązkach uczestnika treningów. Zostaje szczegółowo zapoznany z obowiązującymi regułami i zasadami organizacyjnymi, szkoleniowymi i dyscyplinarnymi, obowiązującymi na treningach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Atlas" oraz o przysługujących mu prawach i obowiązkach, określonych w statucie, regulaminach i zarządzeniach Zarządu.

Czytaj więcej: Regulamin Sekcji Szermierki

Regulamin Sekcji Taekwondo

REGULAMIN SEKCJI TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "ATLAS" W TARNOWIE PODGÓRNYM 1. Ubiór - na treningi przychodzę w zmiennym stroju, - używam zmiennego obuwia, - ochraniacze zakładam na polecenie Trenera. 2. Sprzęt - zawodnik na treningi przynosi swoje ochronki (jeśli takie posiada), - sprzęt Klubowy szanuję jak własny, - ochraniacze klubowe po treningu odkładam na właściwe miejsce, wyznaczone przez Trenera.

Czytaj więcej: Regulamin Sekcji Taekwondo

Znajdź nas na: