KALENDARZ IMPREZ

STATUT

Uczniowskiego Klubu Sportowego ATLAS
w Tarnowie Podgórnym
z dnia 6 października 2017

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Uczniowski Klub Sportowy" ATLAS", w skrócie UKS "ATLAS" i zwany jest dalej "Klubem".

§2

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miejscowość Tanowo Podgórne.
2. Dla realizacji celów statutowych Klub może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3

1. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i z tego tytułu podlega wpisowi do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę Klubu oraz posiada osobowość prawną.
2. Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§4

Klub działa zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cele i sposoby ich realizacji

§6

Celami klubu jest w szczególności:
1) planowanie i organizowanie zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz innego rodzaju wydarzeń ze szczególnym uwzględnieniem działań prozdrowotnych, promocji zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień;
2) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
3) organizowanie różnych form aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
4) podejmowanie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jako formy zapobiegania patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom;
5) upowszechnianie i promowanie idei zdrowego życia w oparciu o aktywny wypoczynek i higieniczny tryb życia;
6) kształtowanie i rozwijanie pozytywnych cech charakteru, osobowości i postaw społecznych wśród dzieci młodzieży i dorosłych poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu;
7) uczestniczenie w wydarzeniach sportowych i sportowo-rekreacyjnych organizowanych na obszarze działania właściwego ze względu na siedzibę organizacji samorządu terytorialnego, a także na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego;
8) udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego;
9) wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwijaniu talentu sportowego i kondycji fizycznej;
10) nawiązywanie współpracy w zakresie popularyzacji sportu z klubami i innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży na terenie kraju i poza jego granicami;
11) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
12) rozwijanie wśród młodzieży umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, drużynie, zespole, promowanie koleżeńskości, tolerancji i kulturalnego stosunku do otoczenia.

§7

Cele statutowe określone w §6 niniejszego statutu Klub realizuje w szczególności przez wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach, a także przez współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego oraz związane z tym działania w zakresie między innymi:
1) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności poprzez podejmowanie działań wspomagających przygotowanie i szkolenie reprezentacji liceum ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym w celu partycypowania w różnych formach aktywności sportowej organizowanych na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym;
3) turystyki i krajoznawstwa;
4) promocji i organizacji wolontariatu;
5) pozyskiwania środków finansowych i zasobów rzeczowych do prowadzenia działalności statutowej ze zdywersyfikowanych źródeł;
6) organizowania i prowadzenia szkoleń oraz stwarzania warunków dla zapewnienia rozwoju uzdolnień w szczególności w dyscyplinach takich jak szermierka, piłka siatkowa, taekwondo;
7) organizowania różnorodnych form aktywności sportowej i sportowo-rekreacyjnej, w szczególności wycieczek, rajdów, zgrupowań, obozów sportowych, sportowo-rekreacyjnych, organizowania różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
8) podejmowania i rozwijania współpracy w szczególności z dyrekcją i gronem pedagogicznym Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym, radą rodziców, innymi jednostkami oświatowo-wychowawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, związkami sportowymi, grupami nieformalnymi i instytucjami działającymi w obszarze kultury fizycznej i edukacji oraz podmiotami prywatnymi;
9) organizowania działalności integrującej dzieci, rodziców, opiekunów i członków Klubu.

§8

1. Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy członków, wsparciu osób fizycznych nie będących członkami Klubu, a także pomocy władz samorządowych oraz sympatyków.
2. Klub do prowadzenia zadań statutowych może zatrudniać pracowników lub współpracować na podstawie umów cywilnoprawnych z trenerami, instruktorami lub innymi osobami.
3. Klub może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§9

1. Klub realizuje swoje cele przez działalność nieodpłatną pożytku publicznego.
2. Klub może realizować swoje cele przez działalność odpłatną pożytku publicznego, w szczególności w zakresie organizowania różnorodnych form aktywności sportowej i sportowo-rekreacyjnej (wycieczek, rajdów, zgrupowań, obozów sportowych, sportowo-rekreacyjnych), organizowania różnorodnych form współzawodnictwa sportowego poprzez pobieranie tzw. opłat startowych lub opłat celem pokrycia kosztów udziału członków Klubu w obozach sportowo-rekreacyjnych.
3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Klubu służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego przez ten Klub.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających.

§11

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoby fizyczna, która nie jest pozbawiona praw publicznych, aprobuje cele statutowe Klubu i deklaruje współdziałanie w ich realizacji.
2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarząd Klubu.
3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu, korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Małoletni poniżej 16 roku życia może być członkiem zwyczajnym Klubu za pisemną zgodą jego przedstawiciela ustawowego, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
5. Członkami wspierającymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne, które popierają cele Klubu, zadeklarują pomoc materialno-finansową lub merytoryczną dla Klubu – po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
6. Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis Klubu do ewidencji, stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się decyzji właściwego organu o wpisie Klubu do ewidencji.

§12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków, z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – prawo o stowarzyszeniach – pod warunkiem, że ukończyli 16 lat,
2) zgłaszania opinii, wniosków lub postulatów wobec władz Klubu,
3) uczestniczenia we wszelkich formach działalności Klubu i korzystania z tej działalności,
4) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
5) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu w drodze uchwał.

§13

Członkowie wspierający mają prawo w szczególności do:
1) uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym;
2) zgłaszania opinii, wniosków lub postulatów wobec władz Klubu;
3) uczestniczenia we wszelkich formach działalności Klubu i korzystania z tej działalności;
4) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu w drodze uchwał.

§14

1. Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy w szczególności:
1) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Klubu;
2) przestrzeganie statutu, Regulaminu funkcjonowania sekcji sportowych i uchwał władz Klubu;
3) godne reprezentowanie barw Klubu oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym, przy którym funkcjonuje Klub;
4) płacenie składek na zasadach ustalonych uchwale Zarządu Klubu, z wyjątkiem członków zwyczajnych wchodzących w skład Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej;
5) reprezentowanie wysokiej kultury osobistej;
6) dbanie o dobre imię Klubu, przyczynianie się do jego rozwoju i wzrostu jego znaczenia w społeczeństwie.
2. Zwalnia się od obowiązku opłacania składki, o której mowa w §14 ust. 1 pkt. 4 niniejszego Statutu członków Klubu, będących przedstawicielami ustawowymi członków małoletnich poniżej 16 roku życia.

§15

Do obowiązków członków wspierających Klubu należy w szczególności:
1) wywiązywanie się z deklarowanej pomocy materialno-finansowej lub merytorycznej;
2) troszczenie się o dobro i rozwój Klubu;
3) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

§ 16

1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1) dobrowolne wystąpienie z Klubu zgłoszone na piśmie do Zarządu Klubu,
2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Klubu w przypadku:
a) naruszenia statutu lub uchwały Zarządu Klubu;
b) uporczywego naruszania statutu lub uchwały Zarządu Klubu, pomimo uprzedniego upomnienia przez Zarząd Klubu;
c) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres co najmniej sześciu miesięcy;
d) działania na szkodę Klubu;
e) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek wskazanych w §14 ust. 1 pkt. 4 statutu przez okres co najmniej dwunastu miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia przez Zarząd Klubu;
3) zmianę barw klubowych przez zawodnika na podstawie uchwały Zarządu;
4) pozbawienie członka praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego;
5) śmierć członka;
6) rozwiązanie Klubu.
2. W przypadkach wskazanych w §16 ust. 1 pkt. 1) – 4) ustanie członkostwa następuje po uprzednim uregulowaniu przez członka ustępującego wszystkich nieuiszczonych i wymagalnych na dzień wystąpienia z Klubu składek oraz uregulowaniu pozostałych zobowiązań wobec Klubu.
3. Od uchwały Zarządu Klubu w sprawie skreślenia z listy członków w przypadkach wskazanych w §16 ust. 1 pkt. 2) oraz w przypadku wskazanym w §16 ust. 1 pkt 3) niniejszego statutu członkowi, wobec którego wydano taką uchwałę, przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu Klubu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.
4. Rozpoznanie odwołania wskazanego w §16 ust. 3 niniejszego statutu odbywa się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie jest ostateczna.


Rozdział 4
Władze Klubu

§17

1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd Klubu,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym – w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków podjętej w drodze uchwały.
3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
4. Członkiem Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający.
3. Walne Zebranie Członków zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, najpóźniej do dnia 30 czerwca.
4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy na podstawie uchwały Zarządu Klubu,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1\3 ogół członków Klubu.
5. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne odbywa się nie później niż w ciągu
21 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały przez Zarząd Klubu i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwyczajnego i nadzwyczajnego Zarząd Klubu zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§19

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków zwyczajnego należy:
1) zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego, a także sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej (sprawozdawcze Walne Zebranie Członków),
2) wybór władz Klubu (wyborcze Walne Zebranie Członków),
3) uchwalanie absolutorium dla Zarządu Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu;
2) określanie głównych kierunków działalności i rozwoju Klubu;
3) odwołanie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej;
4) rozpatrywanie odwołań w przypadkach wskazanych w §15 niniejszego statutu, a także od uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach członka wchodzącego w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej;
5) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady
Walnego Zebrania Członków;
6) podejmowanie uchwał o zmianie statutu;
7) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu;
8) podejmowanie uchwał w przedmiocie majątku Klubu po jego rozwiązaniu.
3. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków, chyba że statut stanowi inaczej. W przypadku równego rozkładu głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego Zarządu Klubu.
4. Walne Zebranie Członków każdorazowo wybiera spośród obecnych członków zwyczajnych przewodniczącego zebrania i protokolanta. Do popisywania uchwał przyjętych przez Walne Zebranie Członków uprawnieni są przewodniczący i protokolant, działający łącznie.
5. W przypadku braku kworum po otwarciu Walnego Zebrania Członków o godzinie wskazanej w zawiadomieniu, o którym mowa w §18 ust. 6 niniejszego statutu i sprawdzeniu obecności, przewodniczący zarządza przerwę i dokonuje ponownego sprawdzenia obecności po upływie 10 minut od momentu zarządzenia przerwy. Członkowie zwyczajni, którzy są obecni na Walnym Zebraniu Członków po zakończeniu przerwy mogą obradować i podejmować ważnie uchwały niezależnie od tego, czy w Walnym Zebraniu Członków udział bierze co najmniej połowa członków.
6. W Walnym Zebraniu Członków modą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

§20

1. Zarząd Klubu składa się z 3 członków zwyczajnych wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Członkowie Zarządu Klubu spośród siebie wybierają:
1) Prezesa Klubu,
2) Sekretarza Klubu,
3) Członka Zarządu.
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Klubu lub Sekretarza Klubu.
4. Członkowie Zarządu Klubu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnionymi funkcjami.
5. Członkowie Zarządu są zwolnieni z obowiązku płatności składek członkowskich.

§21

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, a w szczególności:
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
2) realizowanie celów Klubu i kierowanie jego działalnością;
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
4) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
5) planowanie i prowadzenie gospodarki budżetowej;
6) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych;
7) przyjmowanie i skreślanie członków na zasadach i w trybie określonym w statucie;
8) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9) składanie sprawozdań z działalności Klubu;
10) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
11) zwalnianie w szczególnych wypadkach z opłaty członkowskiej lub udzielanie zniżki członkom zwyczajnym;
12) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich, w zależności
od bieżących kosztów działalności poszczególnych sekcji;
13) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Klubu;
14) pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu;
15) podejmowanie decyzji o kwalifikacji podejmowanych działań do nieodpłatnych lub odpłatnych;
16) powoływanie sekcji Klubu;
17) realizowanie innych uprawień, określonych w statucie i uchwałach władz Klubu.

§22

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje powierzonych obowiązków, działa niezgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, statutem lub uchwałami władz Klubu, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu Klubu podejmuje Komisja Rewizyjna.
3. Odwołany lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tej sprawie jest ostateczna.

§23

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, uprawnieni są Prezes Zarządu i Sekretarz Klubu lub Członek Zarządu, działający łącznie.

§24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Sekretarza i Członka.
4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu;
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie terminów oraz sposobu ich usunięcia;
3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
4) składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu;
5) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu Klubu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu;
6) występowanie z żądaniem zwołania zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Klubu w przypadkach stwierdzenia działań Zarządu niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu.
5. Komisja rewizyjna podejmuje uchwały w obecności co najmniej 2 członków, w tym Przewodniczącego lub Sekretarza.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej są zwolnieni z obowiązku płatności składek członkowskich.

§25

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje powierzonych obowiązków, działa niezgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, statutem lub uchwałami władz Klubu, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Zarząd Klubu.
3. Odwołany lub zawieszony w czynnościach członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tej sprawie jest ostateczna.

§26

1. W przypadku, gdy skład Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej.
2. W przypadku konieczności uzupełnienia więcej niż 1/3 składu Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej, wyboru brakujących członków w celu piastowania funkcji we władzach dokonuje pierwsze Walne Zebranie Członków, które odbędzie się po powstaniu braku w składzie władz.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary

§27

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody, w szczególności:
1) pochwały ustne i pisemne,
2) nagrody rzeczowe,
3) dyplomy.

§28

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
4) wykluczenia z Klubu i pozbawienia członkostwa w przypadku:
a) niewłaściwego zachowania członka-zawodnika na treningach, zawodach lub w innych miejscach, wpływającego na dyscyplinę i szkalującego dobre imię Klubu;
b) dokonania przestępstwa np. kradzieży, pobicia, zachowania chuligańskiego,
c) posiadania, handlu substancjami niedozwolonymi prawem, środkami dopingującymi i „dopalaczami” lub przebywania pod ich wpływem na zajęciach,
d) wskazanym w §16 ust. 1 pkt. 2 niniejszego statutu.
2. Od uchwały Zarządu Klubu o ukaraniu, przysługuje ukaranemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o podjęciu tejże uchwały.
3. Rozpoznanie odwołania wskazanego w §28 ust. 2 niniejszego statutu odbywa się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu

§29

1. Majątek Klubu stanowią w szczególności:
1) składki członkowskie;
2) ofiary;
3) darowizny, spadki, zapisy lub odpisy podatkowe;
4) subwencje i dotacje, w szczególności dofinansowania i granty otrzymywane od jednostek samorządu terytorialnego, jednostek rządowych oraz związków sportowych;
5) fundusze pozyskiwane ze środków unijnych;
6) dochody z działalności statutowej (odpłatnej działalności pożytku publicznego) oraz z majątku stowarzyszenia;
7) dochody ze zbiórek publicznych;
8) nawiązki.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Klub nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§30

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§31

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach.

Zarząd UKS „Atlas”

Prezes Klubu                                 Sekretarz Klubu                                        Członek Zarządu
Paweł Kapłon                                Marta Malinowska                                    Rafał Depta

UKSATLAS - uksatlas.pl