KALENDARZ IMPREZ

REGULAMIN SEKCJI PIŁKI SIATKOWEJ
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ATLAS"
W TARNOWIE PODGÓRNYM

§ 1

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
• Klubie - należy przez to rozumieć Uczniowski Klub Sportowy „Atlas", ul. Poznańska 118, 62-080 Tarnowo Podgórne
• Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Atlas"
• składce członkowskiej - należy przez to rozumieć miesięczną opłatę za przynależność do Sekcji Piłki Siatkowej,
• zawodniku - należy przez to rozumieć uczestnika zajęć w Sekcji Piłki Siatkowej Uczniowskiego Klubu Sportowego „Atlas" systematycznie opłacającego składki,
• Sala Treningowa - należy przez to rozumieć miejsce odbywania treningów.

§ 2

1. Sekcja Piłki Siatkowej powołana została do realizacji celów Uczniowskiego Klubu Sportowego „Atlas" określonych w Statucie. Regulamin Sekcji, zwany dalej Regulaminem, określa zakres działania, zadania i zasady funkcjonowania Sekcji.
2. Klub do realizacji celów statutowych Klubu w Sekcji zatrudnia trenera i instruktora posiadających stosowne kwalifikacje.

§ 3

Na pierwszych zajęciach organizacyjno - informacyjnych, kandydat zostaje poinformowany przez prowadzącego treningi o treści Regulaminu, o organizacji zajęć, oraz o prawach i obowiązkach uczestnika treningów.
Zostaje szczegółowo zapoznany z obowiązującymi regułami i zasadami organizacyjnymi, szkoleniowymi i dyscyplinarnymi, obowiązującymi na treningach
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Atlas" oraz o przysługujących mu prawach i obowiązkach, określonych w statucie, regulaminach i zarządzeniach Zarządu.

§ 4

1. Budżet Sekcji stanowią środki finansowe pochodzące z:
• składek członkowskich,
• środków budżetowych Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przekazywanych w drodze konkursu na wykonanie zadania publicznego lub dotacji przekazywanej na podstawie umowy,
• środków budżetowych Powiatu Poznańskiego przekazywanych w drodze konkursu na wykonanie zadania publicznego lub dotacji przekazywanej na podstawie umowy,
• dofinansowania kosztów szkolenia sportowego Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska",
• wpłat sponsorów, darczyńców,
• innych źródeł wskazanych w Statucie Klubu.

2. Uczestnicy zajęć w Sekcji zobowiązani są do systematycznego opłacania składki sekcyjnej do dnia 15 każdego miesiąca kalendarzowego.
3. Ustala się składkę członkowską w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) za miesiąc kalendarzowy.
Jeśli w sekcji zapisane jest rodzeństwo, to składka wynosi po 25 zł od zawodnika.
Wysokość składki może być zmieniona przez Zarząd w zależności od sytuacji finansowej w Sekcji. Zmiana wysokości składki dokonuje się w drodze uchwały Zarządu.
W przypadku nieobecności na zajęciach wynikającej z kontuzji lub choroby trwającej dłużej niż 2 tygodnie wysokość składki zostaje obniżona o 50 %.
4. Składka członkowska płacona jest osobiście do skarbnika lub przelewem na konto: Uczniowskiego Klubu Sportowego „Atlas" nr 48 1240 6609 1111 0010 4347 1064 z dopiskiem - opłata członkowska, nazwisko i imię dziecka oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.
5. Zaleganie w opłatach skutkuje wezwaniem do zapłaty a następnie skreśleniem z listy zawodników.
6. W przypadku rezygnacji z zajęć, wpłacone opłaty nie podlegają zwrotowi.
7. Środki finansowe pozyskane na działalność Sekcji przeznaczone są na:
• wynagrodzenie trenerów i instruktorów,
• zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia treningów,
• opłaty statutowe do Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska", Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, Polski Związek Piłki Siatkowej,
• częściowe lub całkowite pokrycie kosztów przejazdu, wyżywienia i noclegu na zawodach sportowych,
• częściowe lub całkowite pokrycie kosztów opłat startowych na zawodach,
• częściowe pokrycie kosztów przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania na obozach, zgrupowaniach sportowych,
• ubezpieczenie zawodników, trenerów i opiekunów,
• bieżąca działalność klubu.
8. W ramach składki członkowskiej zawodnik otrzymuje:
• bezpłatne wejście na zajęcia treningowe na sali treningowej,
• opiekę instruktora/trenera,
• prawo udziału w zawodach sportowych,
• dofinansowanie do opłat startowych,
• bezpłatny lub dopłatę do kosztów transportu na zawody,
• sprzęt sportowy w miarę posiadanych środków finansowych i wyników uzyskanych przez zawodnika.

§ 5

1. Warunkiem przyjęcia do Sekcji Piłki Siatkowej jest:
• posiadanie aktualnych badań lekarskich z określeniem zdolności do treningów od uprawnionego lekarza sportowego,
• wypełnienie deklaracji członkowskiej Klubu,
• wniesienie ustalonej składki członkowskiej.
2. Treningi Sekcji odbywają się minimum dwa razy w tygodniu po 60-90 min. (od poniedziałku do piątku) według ustalonego harmonogramu.
Aktualny plan zajęć, terminy zawodów i inne informacje mające znaczenie dla sprawnego funkcjonowania Sekcji zamieszczane są na stronie internetowej Klubu.
3. Rodzaj treningów w poszczególnych grupach jest dostosowany do wieku i poziomu zaawansowania uczestnika.
4. Udział w zajęciach Sekcji zobowiązuje zawodnika do systematycznej aktualizacji badań lekarskich u lekarza sportowego.
5. Zawodnicy lub ich opiekunowie ustawowi mają obowiązek zgłoszenia trenerowi/instruktorowi złego samopoczucia, wszelkich urazów lub zdarzeń mających miejsce podczas treningów, zawodów, obozów.

§ 6

1. Trener/instruktor prowadzący zajęcia zobowiązani są do:
• przestrzegania regulaminu Sekcji oraz przepisów organizacyjnych Sali Treningowej,
• przygotowywania i przedkładania Zarządowi planów szkolenia z uwzględnieniem harmonogramów treningów oraz planów udziału w zawodach szermierczych,
• nadzoru nad zawodnikami Sekcji w trakcie treningów i zawodów,
• tworzenia przyjaznej atmosfery w Sekcji prowadzącej, w połączeniu z pracą szkoleniową, do kształtowania właściwych postaw społecznych i osiągania sukcesów sportowych przez zawodników,
• zabezpieczenie sprzętu do treningów,
2. Trener i instruktor podejmują decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów na podstawie osiąganych rezultatów i uczestnictwa w treningach.
3. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony za zgodą rodziców (podczas zawodów zawodnik reprezentuje Klub w stroju Klubowym i czyni to godnie).
4. Wyjazd na zawody odbywa się wg możliwości finansowych Klubu. Wszelkie formalności związane z zawodami, w tym opłata startowa, dokonywane są przez trenera/instruktora w wyznaczonym terminie.
Opłata startowa (wysokość opłaty startowej dokonywanej przez zawodnika ustalana jest bezpośrednio przed zawodami) oraz ewentualne koszty noclegów i wyżywienia regulowane są u trenera przed wyjazdem na zawody.
5. Na wniosek trenera/instruktora, za osiąganie bardzo dobrych wyników sportowych, Zarząd może przyznać zawodnikowi nagrodę rzeczową.

§ 7

1. Zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Statutu Klubu i Regulaminu Sekcji oraz przepisów organizacyjnych Sali Treningowej.
2. Zawodnicy na 10 minut przed rozpoczęciem treningu zgłaszają się do trenera/instruktora przygotowani do zajęć (przebrani w strój sportowy - buty na halę, ze sprzętem sportowym). Zawodników przebywających pod opieką trenera obowiązuje bezwzględne posłuszeństwo i pełne zaangażowanie w pracę na zajęciach.
3. Niesubordynacja, brak dyscypliny, stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych, dłuższa nieusprawiedliwiona nieobecność będą skutkowały przesunięciem do słabszej grupy, usunięciem z treningu a w szczególnie niebezpiecznych sytuacjach usunięciem z Sekcji. Usunięty dyscyplinarnie zawodnik ma obowiązek zdania sprzętu sportowego i rozliczenia wszystkich składek.
4. Obowiązkiem uczestnika zajęć jest informowanie trenera/instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń. Wszelkie urazy uniemożliwiające wykonywanie niektórych ćwiczeń należy zgłosić trenerowi/instruktorowi przed treningiem.
5. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien również zgłosić to trenerowi/instruktorowi.
6. Za każdym razem przy pobieraniu sprzętu treningowego uczestnik zajęć ma obowiązek sprawdzić czy sprzęt jest technicznie sprawny i dostosowany do jego potrzeb i umiejętności. W przypadku stwierdzenia jego niesprawności lub nieprzydatności uczestnik zwraca sprzęt oraz zawiadamia o zaistniałym fakcie trenera/instruktora. Uczestnik zajęć ma prawo do wymiany wadliwego sprzętu na sprawny.
7. UKS „Atlas" oraz trener/instruktor prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w czasie trwania ćwiczeń, wynikające ze złego stanu zdrowia oraz niestosowania się do poleceń trenera/instruktora lub korzystania z wadliwego sprzętu oraz będące wynikiem nie stosowania się do programu i zaleceń instruktora, oraz wykonywania ćwiczeń samodzielnie podczas nieobecności i bez nadzoru trenera/instruktora.
8. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek i dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika zajęć ponosi on odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun prawny.
9. W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych po wyjściu z treningu, jego uczestnik powinien pilnie zgłosić się do lekarza. Powinien też pilnie poinformować trenera/instruktora o tym fakcie, celem uzyskania pomocy.
10. Podczas zajęć /zawodów dopuszcza się możliwość ich dokumentacji w postaci filmów i zdjęć, które mogą być wykorzystane w materiałach zamieszczonych na stronie internetowej organizatora zajęć www.uksatlas.pl, materiałach promocyjnych oraz propagujących UKS „Atlas". Uprzedza się o tym ćwiczących (a w imieniu osób niepełnoletnich ich rodziców/opiekunów ustawowych) i zakłada, że wyrażają one zgodę na publikację swojego wizerunku o ile w/w osoby nie zrobią stosownego zastrzeżenia w formie pisemnej, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich wystarczy tylko zastrzeżenie ze strony jednego z rodziców/opiekunów.
11. W trakcie całego treningu, obowiązuje cisza i podporządkowanie się komendom i poleceniom trenera i instruktora prowadzącego trening.
12. Przed zajęciami i po zakończonych zajęciach obowiązkiem każdego zawodnika jest pomoc w przygotowaniu sali do ćwiczeń.
13. W czasie treningu kategorycznie nie wolno opuszczać sali bez zezwolenia trenera/instruktora.
14. Nie należy przynosić na trening wartościowych rzeczy. Za pozostawienie ich w szatni, pełne ryzyko i konsekwencje ponosi ich właściciel.
15. Palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i środków dopingujących na terenie sali ćwiczeń jest surowo zabronione.

§ 8

1. Zawodnik uczestniczący w zajęciach Sekcji jest zawodnikiem Klubu. Zmiana barw klubowych może nastąpić na wniosek zawodnika (opiekuna ustawowego) wyłącznie za pisemną zgoda Zarządu.
2. Wypełnienie deklaracji członkowskiej Klubu jest jednoznaczne z akceptacją Statutu Klubu i Regulaminu Sekcji.
3. Zebrania trenera, instruktora oraz Zarządu z zawodnikami i ich przedstawicielami ustawowymi odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na pół roku. Opiekunowie lub przedstawiciele ustawowi zawodników mają prawo zgłaszania do Zarządu wszelkich uwag, propozycji i wniosków dotyczących właściwego funkcjonowania Sekcji.
4. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Zarządu Klubu.
5. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Zarządu Klubu.

UKSATLAS - uksatlas.pl